Wikiscan
eo.wikipedia.orgDateTotalArticleUzantoVikipedioDosieroMediaWikiŜablonoHelpoKategorioPortaloProjektoTimedTextModuloGadgetGadget definition
2022
176,238
152,195
86 %
2,444
1.4 %
1,825
1.0 %
4,678
2.7 %
23
0.0 %
6,017
3.4 %
36
0.0 %
5,638
3.2 %
11
0.0 %
77
0.0 %
265
0.2 %
2021
186,479
158,021
85 %
5,654
3.0 %
3,272
1.8 %
916
0.5 %
47
0.0 %
4,079
2.2 %
29
0.0 %
9,722
5.2 %
64
0.0 %
474
0.3 %
243
0.1 %
2020
197,298
166,512
84 %
4,429
2.2 %
3,059
1.6 %
841
0.4 %
19
0.0 %
5,956
3.0 %
24
0.0 %
12,346
6.3 %
116
0.1 %
172
0.1 %
479
0.2 %
2019
211,572
171,650
81 %
4,644
2.2 %
1,966
0.9 %
2,315
1.1 %
22
0.0 %
6,206
2.9 %
42
0.0 %
20,084
9.5 %
36
0.0 %
211
0.1 %
424
0.2 %
2018
168,436
135,377
80 %
4,401
2.6 %
1,205
0.7 %
119
0.1 %
4
0.0 %
2,512
1.5 %
13
0.0 %
21,843
13 %
76
0.0 %
3
0.0 %
30
0.0 %
2017
134,042
109,958
82 %
3,533
2.6 %
1,437
1.1 %
470
0.4 %
21
0.0 %
3,458
2.6 %
21
0.0 %
11,273
8.4 %
155
0.1 %
160
0.1 %
74
0.1 %
2016
181,878
145,129
80 %
4,227
2.3 %
3,731
2.1 %
187
0.1 %
106
0.1 %
5,454
3.0 %
76
0.0 %
14,410
7.9 %
419
0.2 %
396
0.2 %
1,845
1.0 %
2015
189,174
154,122
81 %
4,599
2.4 %
3,684
1.9 %
175
0.1 %
127
0.1 %
8,287
4.4 %
51
0.0 %
10,376
5.5 %
97
0.1 %
202
0.1 %
1,792
0.9 %
2014
186,802
151,314
81 %
2,841
1.5 %
3,344
1.8 %
576
0.3 %
86
0.0 %
4,718
2.5 %
68
0.0 %
16,157
8.6 %
383
0.2 %
618
0.3 %
670
0.4 %
2013
197,007
159,908
81 %
3,249
1.6 %
5,489
2.8 %
582
0.3 %
151
0.1 %
6,969
3.5 %
265
0.1 %
8,764
4.4 %
3,019
1.5 %
643
0.3 %
505
0.3 %
2012
216,030
170,613
79 %
6,250
2.9 %
8,844
4.1 %
682
0.3 %
71
0.0 %
12,776
5.9 %
126
0.1 %
6,423
3.0 %
153
0.1 %
170
0.1 %
2011
210,145
175,025
83 %
3,833
1.8 %
4,557
2.2 %
793
0.4 %
66
0.0 %
11,095
5.3 %
143
0.1 %
6,809
3.2 %
236
0.1 %
649
0.3 %
2010
191,668
148,044
77 %
4,011
2.1 %
5,380
2.8 %
848
0.4 %
138
0.1 %
12,338
6.4 %
97
0.1 %
10,267
5.4 %
561
0.3 %
1,367
0.7 %
2009
166,877
128,638
77 %
4,610
2.8 %
4,597
2.8 %
1,301
0.8 %
84
0.1 %
8,292
5.0 %
138
0.1 %
9,368
5.6 %
928
0.6 %
946
0.6 %
2008
195,302
150,882
77 %
5,393
2.8 %
7,317
3.7 %
1,684
0.9 %
418
0.2 %
8,734
4.5 %
316
0.2 %
7,076
3.6 %
405
0.2 %
3,049
1.6 %
2007
172,334
137,065
80 %
4,022
2.3 %
5,859
3.4 %
779
0.5 %
317
0.2 %
8,557
5.0 %
102
0.1 %
7,838
4.5 %
256
0.1 %
95
0.1 %
2006
180,846
143,942
80 %
3,949
2.2 %
8,256
4.6 %
801
0.4 %
533
0.3 %
6,018
3.3 %
150
0.1 %
6,481
3.6 %
1,041
0.6 %
23
0.0 %
2005
107,532
85,107
79 %
3,003
2.8 %
3,255
3.0 %
305
0.3 %
477
0.4 %
2,837
2.6 %
82
0.1 %
2,794
2.6 %
866
0.8 %
7
0.0 %
2004
53,747
44,824
83 %
1,673
3.1 %
1,577
2.9 %
65
0.1 %
327
0.6 %
496
0.9 %
118
0.2 %
629
1.2 %
9
0.0 %
2003
26,808
22,134
83 %
806
3.0 %
832
3.1 %
35
0.1 %
7
0.0 %
85
0.3 %
2002
12,180
10,894
89 %
193
1.6 %
270
2.2 %
30
0.2 %
2001
238
230
97 %
3
1.3 %
DateDiskutoUzanto-DiskutoVikipedia diskutoDosiero-DiskutoMediaWiki-DiskutoŜablono-DiskutoHelpo-DiskutoKategorio-DiskutoPortala diskutoProjekta diskutoTimedText talkModulo-DiskutoGadget talkGadget definition talkTopic
2022
1,424
0.8 %
1,253
0.7 %
33
0.0 %
18
0.0 %
7
0.0 %
253
0.1 %
1
0.0 %
30
0.0 %
4
0.0 %
6
0.0 %
2021
1,877
1.0 %
1,827
1.0 %
69
0.0 %
7
0.0 %
5
0.0 %
70
0.0 %
4
0.0 %
37
0.0 %
4
0.0 %
50
0.0 %
8
0.0 %
2020
1,577
0.8 %
1,501
0.8 %
52
0.0 %
3
0.0 %
135
0.1 %
53
0.0 %
3
0.0 %
15
0.0 %
6
0.0 %
2019
1,589
0.8 %
2,081
1.0 %
51
0.0 %
1
0.0 %
70
0.0 %
5
0.0 %
120
0.1 %
5
0.0 %
37
0.0 %
13
0.0 %
2018
1,102
0.7 %
1,551
0.9 %
10
0.0 %
1
0.0 %
59
0.0 %
112
0.1 %
14
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
2017
1,761
1.3 %
1,421
1.1 %
42
0.0 %
25
0.0 %
94
0.1 %
1
0.0 %
132
0.1 %
2
0.0 %
4
0.0 %
2016
2,581
1.4 %
2,389
1.3 %
168
0.1 %
9
0.0 %
5
0.0 %
354
0.2 %
1
0.0 %
267
0.1 %
3
0.0 %
34
0.0 %
31
0.0 %
2015
2,222
1.2 %
2,628
1.4 %
139
0.1 %
2
0.0 %
19
0.0 %
320
0.2 %
9
0.0 %
120
0.1 %
11
0.0 %
48
0.0 %
2014
2,258
1.2 %
2,311
1.2 %
113
0.1 %
331
0.2 %
14
0.0 %
220
0.1 %
11
0.0 %
507
0.3 %
69
0.0 %
22
0.0 %
26
0.0 %
2013
2,883
1.5 %
3,064
1.6 %
292
0.1 %
16
0.0 %
11
0.0 %
365
0.2 %
16
0.0 %
209
0.1 %
24
0.0 %
73
0.0 %
30
0.0 %
2012
2,668
1.2 %
5,729
2.7 %
138
0.1 %
29
0.0 %
6
0.0 %
528
0.2 %
5
0.0 %
91
0.0 %
11
0.0 %
46
0.0 %
2011
1,915
0.9 %
3,537
1.7 %
173
0.1 %
17
0.0 %
3
0.0 %
316
0.2 %
35
0.0 %
69
0.0 %
4
0.0 %
75
0.0 %
2010
2,422
1.3 %
4,012
2.1 %
209
0.1 %
31
0.0 %
10
0.0 %
609
0.3 %
12
0.0 %
122
0.1 %
84
0.0 %
68
0.0 %
2009
2,611
1.6 %
4,427
2.7 %
279
0.2 %
35
0.0 %
12
0.0 %
346
0.2 %
10
0.0 %
136
0.1 %
10
0.0 %
58
0.0 %
2008
3,599
1.8 %
5,277
2.7 %
253
0.1 %
66
0.0 %
22
0.0 %
312
0.2 %
77
0.0 %
357
0.2 %
13
0.0 %
7
0.0 %
2007
2,770
1.6 %
3,851
2.2 %
207
0.1 %
27
0.0 %
17
0.0 %
149
0.1 %
18
0.0 %
100
0.1 %
19
0.0 %
14
0.0 %
2006
4,260
2.4 %
4,195
2.3 %
459
0.3 %
22
0.0 %
13
0.0 %
179
0.1 %
8
0.0 %
111
0.1 %
21
0.0 %
18
0.0 %
2005
4,772
4.4 %
2,781
2.6 %
493
0.5 %
30
0.0 %
15
0.0 %
321
0.3 %
15
0.0 %
90
0.1 %
8
0.0 %
128
0.1 %
2004
2,602
4.8 %
1,063
2.0 %
252
0.5 %
9
0.0 %
18
0.0 %
11
0.0 %
36
0.1 %
31
0.1 %
7
0.0 %
2003
2,204
8.2 %
446
1.7 %
234
0.9 %
2
0.0 %
1
0.0 %
22
0.1 %
2002
744
6.1 %
16
0.1 %
31
0.3 %
2
0.0 %
2001
5
2.1 %